środa, stycznia 30, 2019

A jakby tak zaskarżyć abonament RTV? ;-)

Właśnie przeczytałem, że jakiś obywatel zaskarżył TVP o to, że narusza „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.
No i przegrał.

Ale wydaje mi się, że ze złej strony uderzył, bo jakby już to TVP należałby ścigać za (nie wiem czy to właściwe słowo) wyłudzenie abonamentu. Mówiąc inaczej skarżyć trzeba by było to, że abonament jest ściągany w innym celu niż jest wykorzystywany.

Jeśli zajrzymy do ustawy o abonamencie radiowo-telewizyjnym, to na samym początku stoi:

Art. 1. Opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), zwanej dalej „ustawą o radiofonii i telewizji”, przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Jeśli zajrzymy do ustawy o radiofonii i telewizji to mamy wyżej wzmiankowanym artykule (te pogrubione fragmenty są wg mnie niespełnione i to by trzeba było udowodnić):
Art. 21. 1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. 
1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności: 
1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych
2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję; 
3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych; 
4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych; 
5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; 
6) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu; 
7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu; 
8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim; 
8a) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym; 
9) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą; 
10) zapewnianie dostępności programów lub ich części i innych usług dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu; 
11) upowszechnianie edukacji medialnej. 
2. Programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny: 
1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji; 
2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą
3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej
4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej; 
5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego; 
6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; 
7) służyć umacnianiu rodziny; 
7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych; 
7b) służyć propagowaniu i upowszechnianiu sportu; 
8) służyć zwalczaniu patologii społecznych; 
9) (uchylony) 
10) służyć edukacji medialnej. 
3. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji opracowują corocznie w porozumieniu z Krajową Radą plany finansowo-programowe przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 1a, wymagających finansowania ze środków publicznych, z uwzględnieniem części kosztów funkcjonowania i rozwoju tych jednostek. 
4. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, terminy przedkładania i zakres planów finansowo-programowych mając na względzie zapewnienie realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, a także swobodę nadawców publicznych w kształtowaniu programów.

Skoro więc pobiera się abonament, jego część trafia do TVP i Polskiego Radia, które wydają się nieprzestrzegać tych fragmentów art 21, które ich bezpośrednio dotyczą to może to jest podstawa to skargi?
Albo chociaż wymuszenia zmniejszenia abonamentu? ;-)

To by pewnie musiała być sprawa cywilna, ale może ktoś chce spróbować? ;-)


Podobne postybeta
Karta Praw Podstawowych
WTF?????
1 na 9 głosów
Minarety vs. krzyże - 0:1?
Dowód andegdotyczny, ale jednak dowód, że rząd PiS jest zły

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz